Článek I.
Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnost A components s.r.o., se sídlem

Bohunická 493/81, 619 00 Brno,  IČ: 29235979, DIČ: CZ29235979, jakožto prodávající  a na druhé straně kupující, kterým je podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku.

Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím výslovně neupravené těmito VOP či uzavřenou kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

Kupující učiněním objednávky zboží či služby (uzavřením kupní smlouvy) stvrzuje, že se

seznámil s těmito VOP prodávajícího pro dodávku zboží i služeb, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky (uzavření kupní smlouvy).

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží či objednáním služeb, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-i v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Článek II.
Kupní smlouva, předmět kupní smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a služby, převést na kupujícího za níže uvedených podmínek vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího za zboží či služby uhradit prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky učiněné kupujícím a přijetím či konečným potvrzením objednávky prodávajícím. Přijetí (potvrzení) objednávky je považováno za souhlas s jejím obsahem, nemůže-li však prodávající objednávku přijmout v plném rozsahu, potvrdí ji protinávrhem podle svých skladových a dodacích možností. Tento protinávrh je konečný a kupní smlouva takto vznikne, nezruší-li kupující objednávku ve lhůtě 12 hodin od zaslání protinávrhu prodávajícího.

Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva v písemné formě, pak se právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí uzavřenou (písemnou) kupní smlouvou a v dalším těmito VOP, s nimiž kupující vyslovuje svůj souhlas.

 

Článek III.
Místo plnění

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím nebo místo předání zboží přepravci stanovenému v objednávce, dle dopravních dispozic prodávajícího tzn.:

Sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží prvnímu dopravci – přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu a zboží je zjevně označeno jako dodávka pro kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že vykládku zboží v místě plnění si zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady kupující. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu za účelem řádného dodání zboží potřebnou součinnost nebo takovou součinnost zabezpečit.

Dohodnou-li se prodávající a kupující na dodání zboží prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zajistit vstup a příjezd na místo určení, jakož i vymezit místo, na němž je možné zboží složit. Kupující je dále povinen zajistit, aby ve sjednaný den dodání zboží byla zajištěna vykládka zboží ze strany kupujícího a zboží převzala kompetentní oprávněná osoba k převzetí zboží.

Náklady související s marným dodáním, jakož i náklady spojené s opakovaným dodáním je povinen uhradit kupující. Případný nárok na náhradu škody či ušlý zisk prodávajícího vůči kupujícímu tím není dotčen.

 

Článek IV.
Objednání zboží

Veškeré nabídky zboží ze strany prodávajícího jsou nezávazné.

Prodávající potvrzuje dodání zboží na základě zaslané či potvrzené objednávky kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky. 

Případné zrušení objednávky lze provést před potvrzením objednávky prodávajícím, a to pouze v písemné podobě. Je-li objednávka zrušena po jejím potvrzení ze strany prodávajícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu za storno objednávky ve výši 20-ti % z ceny zboží objednaného stornovanou objednávkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení storna objednávky. 

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.  

Objedná-li kupující zboží omylem duplicitně, bude po jeho výzvě duplicitní objednávka stornována, nebylo-li zboží již předáno dopravci. V případě, že zboží bylo již odesláno (předáno k přepravě), bude účtován kupujícímu manipulační poplatek ve výši 20% z ceny zboží bez zákonné sazby DPH a náklady vynaložené na přepravu zboží.

Objednávky přijímá prodávající:

·         prostřednictvím webového rozhraní objednávkového portálu na adrese

          www.acomponents.cz

·         emailem na e-mail objednavky@acomponents.cz

·         písemně na adresu prodávajícího A components s.r.o., Bohunická 493/81, 619 00 Brno

·         prostřednictvím svých obchodních zástupců.

Přijetí objednávky či potvrzení dodání zboží stvrzuje prodávající informativním mailem či faxem na e-mail, fax či adresu, které je kupující povinen specifikovat v objednávce.

Obsahem objednávky musí být přesný název zboží, požadovaný termín a místo dodání, požadované množství, způsob dodání a dopravní dispozice, svoji kontaktní e-mailovou adresu, případně číslo nabídky prodávajícího a datum nabídky, byla-li objednávka učiněna na základě nabídky prodávajícího, či číslo kupujícího (pravidelný zákazník) nebo kupní smlouvy s datem jejího uzavření, je-li uzavřena.

Minimální částka za jednu objednávku je stanovena na 400,- kč bez DPH za zboží uvedené na stránkách našeho eshopu.

 

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

Kupní cenou se rozumí cena zboží, služby v korunách českých, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), dle aktuálního ceníku prodávajícího v době odeslání objednávky či uzavření kupní smlouvy anebo cena zboží dle nabídky zaslané prodávajícím případně obchodním zástupcem prodávajícího s uvedením data platnosti takové cenové nabídky. Na základě poptávky sdělí prodávající kupujícímu aktuální cenovou nabídku s uvedením délky její platnosti.

Součástí kupní ceny, není-li dohodnuto písemně jinak, nejsou náklady na dopravu do místa určeného kupujícím. Dopravné je kalkulováno zvlášť a kupující se zavazuje náklady na dopravu uhradit oproti vystavené faktuře. Je-li dohodnuto, že kupní cena zboží zahrnuje i jeho dopravu do místa určení, rozumí se tím pouze doprava při jednorázovém odběru objednaného zboží. Náklady na dopravu každého dalšího či částečného plnění (dodání) je povinen uhradit kupující oproti vystavené faktuře.

Kupující bere na vědomí, že součástí kupní ceny dále nejsou návrhy technického řešení, konzultace ve výrobě, apod., není-li dohodnuto písemně jinak.

Cena zboží a služeb bude kupujícímu fakturována fakturou, která musí mít náležitosti daňového dokladu. Kupující je povinen platit fakturované částky prodávajícímu dle platební definice v potvrzení objednávky, respektive ve faktuře.

Formy úhrady kupní ceny jsou stanoveny následovně:

a) platba předem převodem na účet prodávajícího

Na základě přijetí objednávky je kupujícímu odeslán automatický email s potvrzením přijetí objednávky obsahující informace potřebné k uhrazení platby za objednané zboží. Platba kupujícího je považována za zaplacenou až v okamžiku připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Poté je zboží uvolněno ze skladu.

b) platba dobírkou

Zboží je uhrazeno při převzetí od zasilatelské služby PPL. Faktura a ostatní potřebné dokumenty jsou přiloženy.

c) platba na fakturu se splatností

Forma této úhrady je možná pouze po dohodě s prodávajícím. Faktura je považována za uhrazenou až připsáním fakturované částky na běžný účet prodávajícího.V případě prodlení s úhradou jakékoliv fakturované částky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného uhrazení dlužné částky.

Kupující bere na vědomí, že dostane-li se do prodlení s úhradou zálohové faktury, posouvá se termín dodání zboží přiměřeně na další vhodný termín dle kapacitních (případně přepravních) možností prodávajícího. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, nemůže být prodávající v prodlení s dodáním zboží či služby.

Kupující není např. z titulu případných nároků z odpovědnosti za vady, nároků na náhradu škody nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči prodávajícímu oprávněn zadržovat platby. Není také oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst své vlastní pohledávky nebo pohledávky postoupené třetími osobami proti pohledávkám prodávajícího.

Faktura za zboží, služby je prodávajícím zasílána v elektronické podobě na mailovou adresu sdělenou prodávajícím v objednávce.

Nastanou-li pochybnosti o termínu doručení faktury kupujícímu (neobdrží-li kupující fakturu, dojde k její ztrátě apod.) platí, že zálohová faktura byla doručena při potvrzení objednávky prodávajícím či podpisem kupní smlouvy, doplatková faktura při podpisu dodacího listu nebo předávacího protokolu. Kupující může požádat o vystavení opisu daňového dokladu, tato skutečnost však nemá odkladný účinek vůči splatnosti faktury, není-li písemně dohodnuto jinak.

Výhrada vlastnictví – prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k prodávanému zboží tzn., že vlastnické právo kupujícího ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny včetně DPH a případných smluvních pokut.

 

Článek VI.
Dodací podmínky

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky prodávajícího kupujícímu). V případě, že je zboží skladem, je expedováno – předáno dopravci a dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od data uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat v kratší lhůtě. Zboží bude dodáno dle vzájemně odsouhlasených dopravních dispozic tj. na adresu (místo plnění) uvedenou v objednávce jako místo určení (místo plnění, dodání) odsouhlasené v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 

Kupující je povinen objednané zboží odebrat v dohodnutém termínu dodání (sjednané a prodávajícím potvrzené dodací lhůtě). Neodebere-li si kupující zboží nejpozději do 3 pracovních dnů po dohodnutém termínu dodání, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny neodebraného zboží za každý započatý den prodlení s odběrem (vyzvednutím) zboží až do úplného vyzvednutí objednaného zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího účtovat kupujícímu skladné či případně vzniklou škodu nebo ušlý zisk.

Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna okamžikem, kdy prodávající v souladu s dopravními dispozicemi předá zboží prvnímu přepravci k přepravě do místa určení nebo umožní kupujícímu či třetí osobě zmocněné kupujícím nakládat se zbožím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v návaznosti na sjednaný způsob dodání, a to v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu anebo v okamžiku, kdy je kupujícímu či třetí oprávněné osobě zmocněné kupujícím umožněno se zbožím nakládat.

Prodávající bude dodávat zboží v obvyklém obalu odpovídajícímu druhu zboží (ochranné fólie, krabice, identifikační a vázací pásky apod.), umožňující bezpečnou přepravu zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Zboží je dodáváno s doklady, které se ke zboží vztahují v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prodávající splní také řádně svůj závazek dodat zboží tzn.,  že zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran učiněných v dodacím listě.

 

Článek VII.
Odpovědnost za vady, okolnosti vylučující odpovědnost

Odpovědnost za vady, reklamace - Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu ihned při převzetí (eventuelně po přechodu nebezpečí škody na zboží podle článku VI. odst. 3).

Vadou zboží se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části stanovených smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.

Množstevní vady či záměnu zboží je povinen kupující uplatnit u prodávajícího ihned při přejímce zboží,

a to písemnou formou v dodacím listě. K později uplatněným reklamacím nebude brán zřetel. Prodávající vyřizuje řádně uplatněnou a oprávněnou reklamaci prioritně dodáním chybějícího zboží, výměnou zboží a dodáním náhradního zboží. Kupující, není-li konečným odběratelem, je povinen nárok třetí osoby vyplývající z uplatněné vady zboží uspokojovat přednostně výměnou zboží, uspokojení nároku vrácením kupní ceny je možné pouze v případě, že není možné nárok uspokojit výměnou zboží.

Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nenese prodávající, nýbrž dopravce. V případě, že je zboží zjevně poškozeno při přepravě, je nutné s řidičem sepsat škodní protokol, v opačném případě se má za to, že nebezpečí škody na zboží přešlo na kupujícího předáním zboží prvnímu přepravci.

Okolnosti vylučující odpovědnost – Dojde-li k událostem, které nelze v době potvrzení objednávky či uzavření kupní smlouvy předvídat a které prodávajícímu způsobí překážku v plnění jeho povinností, je prodávající oprávněn posunout dobu dodání o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

Ve všech případech okolnosti vylučující odpovědnost včetně nezaviněného zpoždění dodávek od výrobce, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění povinností prodávajícího je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody. Nastanou-li některá z výše uvedených okolností, které ohrozí dohodnutý termín plnění, zavazuje se prodávající informovat kupujícího a projednat s ním náhradní termín dodání resp. zrušení objednávky.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek kupujícím.

Prodávající je oprávněn posílat měsíčně kupujícímu k odsouhlasení aktuální stav svých pohledávek za kupujícím (soupis neuhrazených faktur). Kupující se zavazuje soupis neuhrazených faktur nejpozději do 5 dnů od doručení potvrdit a doručit zpět prodávajícímu. Při nesplnění této povinnosti kupujícím, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy či dalších dodávek odstoupit.

Kupující bere na vědomí, že dostane-li se do prodlení, je prodávající oprávněn jeho platební disciplinu plynoucí ze vzájemných závazkových vztahů zařadit do zvláštního registru. Souhlas kupujícího je udělen po dobu trvání závazkového vztahu s prodávajícím, popřípadě do doby splnění veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

Případné právní spory budou řešeny v soudním řízení u příslušných soudů ČR.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro právní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím, pokud v kupní smlouvě uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím nebylo ujednáno jinak. V ostatní platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1/1/2016

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Vaše soukromí a pohodlí nás zajímá. Pro chod webu jsou aktivovány nutné soubory cookies. Avšak pro plnohodnotné poskytování a zlepšování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je potřeba povolit i volitelné cookies. Kliknutím na tlačítko Rozumím je zapnete. Co jsou cookies?

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Co jsou cookies?